7143 Sayılı Af Kanunundan Yararlanmak Üzere Enstitümüze Başvuracakların Dikkatine !

05-06-2018

7143 SAYILI AF KANUNUNDAN YARARLANMAK ÜZERE ENSTİTÜMÜZE BAŞVURACAKLARIN DİKKATİNE 

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanun’un 15. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a eklenen Geçici

  1. maddede;

“Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.” denilmektedir

Bu Maddeden Yararlanabilecek Olanlar :

18 Mayıs 2018 tarihine kadar, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler bu maddeden yararlanabilir.

 

Bu Maddeden Yararlanamayacak Olanlar :

– 18 Mayıs 2018 tarihinden sonra ilişiği kesilenler, 

– Terör suçundan hüküm giyenler,

– Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler bu maddeden yararlanamazlar.

 

Başvuru Süresi ve Eğitime Başlama Dönemi :

Başvurular kanunun resmi gazetede yayımlandığı 18 Mayıs 2018 tarihinden başlayarak 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir.

     Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvurmaları halinde bu kanundan yararlanabileceklerdir.

        Başvurusu uygun bulunan ve Enstitümüze yeniden kayıt yaptıran öğrenciler 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında (yeni öğretim programına tabi olarak) öğrenimlerine başlayabileceklerdir.

      Başvuru formu için tıklayınız

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast